Actueel


Collecte

De kerkrentmeesters en diakenen zijn heel dankbaar dat u en jij gebruik maken van de ‘digitale’ collectes door overmaking per bank. Echter, door de vele transacties lopen de transactiekosten wel behoorlijk op.

Een oplossing hiervoor is dat giften eens per maand worden overgemaakt. Neem in de omschrijving van de overboeking op welke maand de gift betreft en eventueel welk bedrag voor welk specifiek doel.

De diakenen hebben besloten de specifieke doelen te blijven ondersteunen met minimaal de opbrengst voor betreffend doel van vorig jaar. Belangrijk blijft dat u en jij de giften gescheiden overmaakt op de hieronder vermelde bankrekeningnummers:

Diaconie: NL19RABO 0348204590

Kerkrentmeesters: NL98RABO 0348200161

Dank voor u en jullie medewerking. 

Colleges kerkrentmeesters en diakenen

Tekst van de week

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’; ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met Uw vrees vervuld, totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’ (Gebed des Heeren vers 3)