Identiteit


 

De diaconie verleent een financiële bijdrage in de kosten van het jeugdwerk. Zowel aan het begin als aan het eind van het winterseizoen wordt de deurcollecte bestemd voor het jeugdwerk.

Aan de hand van de door de jeugdcommissie in te dienen begroting wordt ieder jaar bezien, welke aanvullende bijdrage wordt verstrekt. De invulling van het jeugddiaconaat is een taak van de jeugddiaken en de jeugdcommissie.

 

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)