Identiteit


 

Het college van kerkrentmeesters met de commissie van bijstand houdt één keer per jaar een rondgang voor de vrijwillige bijdragen. Naast collecten en giften is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de instandhouding van het kerkelijk leven in Oene. Denk hierbij ook aan de verplichtingen, die wij als Hervormde Gemeente hebben aan de landelijke organen.

Zij, die de kerk testamentair willen gedenken, kunnen voor de juiste formulering contact opnemen met het notariskantoor of met de kerkrentmeesters.

 

Tekst van de week

De gebedsworsteling van de Heere Jezus

‘Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth.27:46)