Identiteit


 

Tijdens de diensten worden er drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor het werk van de kerkvoogdij. De derde (extra)collecten worden van tevoren aangekondigd en nader toegelicht in de Hervormde Kerkbode.

Op de vijfde zondag van de maand is de derde collecte bestemd voor onderhoud interieur van de kerk. Het collecterooster wordt vooraf jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld.

 

Tekst van de week

De gebedsworsteling van de Heere Jezus

‘Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth.27:46)