Identiteit


 

De commissie van bijstand staat de kerkrentmeesters bij in de aan hen volgens de plaatselijke regeling opgedragen taken, zoals:

 

. werkzaamheden met betrekking tot het beheer van goederen van de gemeente, geldwerving etc.

. advisering met betrekking tot de aan het college van kerkrentmeesters opgedragen taken, waaronder: rekening, begroting, beleidsplan

 

Ook kan de commissie op eigen initiatief advies aanreiken ten aanzien van de aan de kerkrentmeesters opgedragen taken.

In de regeling voor de samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie van bijstand zijn de hiervoor genoemde zaken vastgelegd.

 

Samenstelling Commissie van bijstand

Tekst van de week

De gebedsworsteling van de Heere Jezus

‘Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth.27:46)