Identiteit


 

Tot de Protestante Kerk in Nederland (PKN) behoren volgens artikel 2 van de Kerkorde:

a.     zij, die door openbare belijdenis van het geloof leden van de kerk geworden zijn (lidmaten);

b.     zij, wier inlijving in de gemeenschap der kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop (doopleden);

c.     zij, die krachtens belijdenis, doop of geboorte tot een andere kerk behoorden en naar de PKN zijn overgekomen.

 

 

 

Tekst van de week

De gebedsworsteling van de Heere Jezus

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth.27:46)