Identiteit


De administratie van de kerkrentmeesterszaken wordt bijgehouden door een kerkrentmeester. Hij wordt hierbij geassisteerd door een vrijwilligster voor de financiële administratie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door een vrijwilliger. Het opstellen van de jaarstukken en de controle hiervan wordt verzorgd door een extern accountantskantoor.

Tekst van de week

De gebedsworsteling van de Heere Jezus

‘Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth.27:46)