Lezen & Luisteren


Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis6

Almachtige God, Vader van alle barmhartigheid, wij danken U ootmoedig en van ganser harte voor uw goedheid aan ons en alle mensen bewezen.

Wij loven U om onze schepping en bewaring en om alle zegeningen van dit leven, maar bovenal om uw onschatbare liefde, waardoor U de wereld hebt verlost in onze Heere Jezus Christus, om de wegen en middelen van uw genade en de hoop op Uw heerlijkheid.

Wek in ons hart waarachtige dankbaarheid, dat wij Uw lof mogen verkondigen, niet alleen met onze lippen, maar door ons gehele leven, door ons toe te wijden aan Uw dienst en voor U te wandelen in gerechtigheid — door onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, aan wie met U en de Heilige Geest alle eer en heerlijkheid zij in eeuwigheid. Amen.

 

Gemeente des Heeren, enige broeders en zusters verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegela­ten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn.

In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus’ gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij zijn merk- en veldteken7. In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar.

Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

 

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen 8) te antwoorden op de volgende vragen:

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?

Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente. die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven. Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Wat is daarop uw antwoord, N.?

Antwoord:

Ja.

De predikant spreekt vervolgens een woord uit de Heilige Schrift: 1 Timotheüs 6:12-16 of Hebreeën 13:20-21.

Nu wordt de Heilige Doop bediend aan hen die niet als kind ten doop zijn gehouden.

N. Ik doop u in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heili­gen Geestes. (Amen.)

Of:

N., Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

(Amen).

Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heeren.

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen [1 Pe. 5:10,11].

Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, bedenkt te allen tijde dat u medeburgers van de heiligen bent en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Chris­tus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest [Éf. 2:19-22].

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord (en getuige geweest bent van de doop) en hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt verno­men, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus: Een nieuw gebod geef Ik u dat u elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van Mij zijt, indien u liefde hebt onder elkander [Joh. 13:34,45].

Belijden wij ons christelijk geloof:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden:

Almachtige en getrouwe God, die beloofd hebt Uw kerk op aarde in stand te zullen houden en die in Uw liefde ook deze broeders en zusters hebt geroepen U te belijden en te dienen, wij bidden U: vermeerder in hen de genade van de Heilige Geest, opdat zij mogen toenemen in het geloof en trouw mogen blijven in de liefde tot U.

Heere Jezus, grote Herder, wil ook deze schapen van Uw kudde veilig leiden en, als zij ooit verschrikt mochten worden door verzoeking en vervolging, hun zwakke krachten sterken en hen bewaren, dat zij niet afdwalen. Behoed hen en ons allen, opdat wij eenmaal na volbrachte strijd mogen ingaan in de vreugde van Uw Koninkrijk, om met allen die Uw Naam belijden, U te loven en te dienen in heerlijkheid.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want Uw is het Koninkrijk,

en de kracht,

en de heerlijkheid,

in eeuwigheid. Amen.

6) Deze orde biedt tevens de mogelijkheid voor het dopen van volwassenen. In het formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen wordt echter meer expliciet op de volwassenendoop ingegaan.

7) Veldteken = banier.

8) Zie voor dit punt ook de Verantwoording.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)