Actueel


Nieuws

Aangepaste dienst zondagmiddag 8 december

Op zondag 8 december n.m. wordt een aangepaste kerkdienst gehouden. Iedereen is daar van harte welkom.

Kerstgroetactie Friedensstimme 2019

Allen hartelijke dank die al een Bijbel, evangelisatie pakketje of setjes kerstkaarten hebben besteld, om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie.

Kinderkerstfeest

Kom jij ook op het kinderkerstfeest voor kinderen van 0-12 jaar?

Bibliotheek en Boekenstand gesloten

In verband met de kerstmarkt en de kerstvakantie zijn zowel de bibliotheek als de boekenstand gesloten op vrijdag 13 en 27 december

Kerstmiddag ouderen en alleenstaanden

Op donderdag 12 december is er een ouderenmiddag in De Ark, deze middag willen we de geboorte van de Heere Jezus gedenken.

Oud papier

Op zaterdag 7 december wordt de driemaandelijkse oud papier aktie gehouden van de Hervormde kerk in Oene.

Inzage jaarstukken

De jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen liggen, volgens goed gebruik voor u ter inzage. Het betreft de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

Kerstviering Christenvrouw ‘Yentl’ en Bijbelkring ‘Loïs’

Op dinsdag 17 december a.s. mogen we als leden van bovenstaande verenigingen samen het Kerstfeest vieren. Het thema van de avond is: ‘Gezegend Hij Die komt’.

Samenstellen en bezorgen kerstattenties

Elk jaar organiseert de diaconie, samen met vele vrijwilligers, het samenstellen en verspreiden van de kerstattenties voor ouderen, alleenstaanden, zieken en hen die een blijk van medeleven kunnen gebruiken.

Kerst: Liefde heeft een naam gekregen

In deze tijd van advent en verwachten een hartelijk welkom voor een ieder op maandagavond 9 december om 19.30 uur in de bovenzaal van de Ark, om samen te bidden voor kerk, gemeente en maatschappij.

Tekst van de week

 ‘Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven’. (Jesaja 7:14)