Identiteit


 

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. De kerkdiensten vormen het hart van het gemeentelijke leven.

In de kerkdienst is het niet minder dan de Drie-enige God, Die met Zijn Woord neerdaalt om zondige mensenkinderen te ontmoeten.

In de stem van de dienaar van het Goddelijk Woord klinkt de stem van de Heere Zelf, die ons allen tot bekering en geloof roept. Tot een leven naar Zijn geboden èn uit Zijn beloften.

Groot is het voorrecht, dat dit ook onder ons mag worden gehoord!

 

"Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;

zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden!" (Psalm 89 : 7)

 

De stof voor de prediking wordt mede bepaald door het kerkelijk jaar.

In de middag- of avonddiensten worden de belijdenisgeschriften behandeld, met name de Heidelberger Catechismus. Een stuk onderwijs is voor de opbouw van de gemeente en eigen geestelijk leven van groot belang.

 

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3