Informatief


 

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Oene.

(Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8-12-2004. Aangepast in de kerkenraadsvergadering van 24-8-2005 en 13-12-2006 en 12-12-2007.)

 

1. Samenstelling van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 

- 1 predikant voor gewone werkzaamheden.

- 7 ouderlingen, waarvan 1 jeugdouderling.

- 3 ouderlingen-kerkrentmeester. Dit kan variëren van 3 - 4.

- 4 diakenen.

 

2. Verkiezing van ambtsdragers.


a. Algemeen


- Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd.

- Alleen belijdende manlijke leden kunnen tot een ambt verkozen worden.

- Stemmingen geschieden altijd schriftelijk.

- Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

- Blanco stemmen tellen niet mee.

 

b. Verkiezingen van ouderlingen en diakenen.


- De reguliere verkiezing vindt plaats in november.
- Uiterlijk vier weken voor de verkiezing worden de lidmaten van de gemeente opgeroepen tot het indienen van namen van hen die voor de vervulling van de vacatures in aanmerking komen.
- Deze uitnodiging gaat gepaard met de uitnodiging tot het bijwonen van de stemmingsvergadering.
- Ouderlingen en diakenen worden tijdens een stemmingsvergadering gekozen.
- De verkiezing vindt plaats overeenkomstig het gestelde in ord. 3, artikel 6, lid 6 van de Kerkorde. De gemeente heeft de kerkenraad gemachtigd, uit de ingediende aanbevelingen een dubbeltal samen te stellen. Hieruit wordt door de lidmaten van de gemeente een ambtsdrager verkozen.
- Voor de ambtstermijnen van de ouderlingen en diakenen is een rooster van aftreden van kracht.

 

c. Verkiezing van predikanten.

Conform ord. 3. art. 4, lid 7, geschiedt de verkiezing van de predikant door de kerkenraad.

 

3. Werkwijze van de kerkenraad.


a. De kerkenraad vergadert in de regel één keer per maand. In de zomervakantie worden meestal geen vergaderingen gehouden.

b. De kerkenraad wordt enkele dagen voor de vergadering door het moderamen, middels een agenda, uitgenodigd.

c. Van de vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld.

d. De jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van een nieuw kalenderjaar.

e. In het moderamen hebben zitting: de predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. De predikant is in de regel de preses.

f.  Wanneer de kerkorde dat voorschrijft, hoort de kerkenraad de gemeente in een daartoe belegde bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt minstens één keer in het kerkblad vermeld en twee keer in de kerkdiensten afgekondigd.

g. De vergaderingen zijn besloten. Wel kan de kerkenraad ten aanzien van bepaalde agendapunten adviseurs in zijn vergadering uitnodigen.

h. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba. Het slapend archief is opgeslagen in de kluis in het kerkelijk bureau.

i. De kerkenraad laat zich bijstaan door de volgende commissies:

 

- Evangelisatiecommissie

- Zendingscommissie

- Jeugdcommissie

- Catechesecommissie

- Oost-Europa Commissie.

 

In elk van deze commissies heeft tenminste één kerkenraadslid zitting.

 

4. Besluitvorming.

Indien enigszins noodzakelijk wordt een (beleids)voorstel eerst besproken en wordt daarover in een volgende vergadering besloten.

 

5. De kerkdiensten.


a. Elke zondag worden in de kerk van de Hervormde Gemeente  van Oene twee kerkdiensten gehouden.

b. Bij de bediening van de Heilige Doop kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

c. Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten.

d. Geen andere levensverbintenissen dan een wettig huwelijk tussen man en vrouw worden kerkelijk bevestigd en ingezegend.

e. Zij die kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk begeren, dienen uiterlijk zes weken van tevoren dit kenbaar te maken bij de kerkenraad.

f. Tenminste drie weken van tevoren wordt de gemeente middels afkondiging in kerkdienst en kerkblad in kennis gesteld van deze kerkelijke huwelijksbevestiging.

g.  Een aanstaand bruidspaar heeft, voorafgaande aan de kerkelijke bevestiging van het huwelijk, een gesprek met de predikant.

h. In huwelijksdiensten wordt geen orde gehanteerd, die afwijkt van de zondagse orde van dienst.

i. Rouwdiensten kunnen zowel in de Ark als in de kerk gehouden worden. In de kerk is dit een ambtelijke dienst.

j. De kerkenraad werkt niet mee aan enige begeleiding rond crematie.

 

6. Vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk.


a. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden.

b. Van deze 4 kerkrentmeesters zijn er minimaal 3 ouderling. De  overige is belijdend lid. Het is dus mogelijk dat alle 4 kerkrentmeesters ouderling zijn.

c.Binnen het college wordt het voorzitterschap bekleed door een ouderling. Verder worden aangewezen een secretaris en een penningmeester.

d. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximum bedrag van € 5000,-- per transactie. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

e. In de eerste vergadering van het kalenderjaar wijst het college de voorzitter, secretaris, penningmeester en hun vervangers aan.

f. Voor de commissie van bijstand is een afzonderlijke regeling.

 

7. Vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal.


a .Het college van diakenen bestaat uit 4 leden.

b. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 5000,-- per transactie. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

c. In de eerste vergadering van het kalenderjaar wijst het college de voorzitter, secretaris, penningmeester en hun vervangers aan.

 

8. Begrotingen, jaarrekeningen, collecteroosters.


- Het collecterooster wordt voor 1 januari van het betreffende jaar vastgesteld.

- De kerkenraad stelt voor 1 november de begroting voor het volgende jaar voorlopig vast en publiceert een samenvatting.

- De kerkenraad stelt voor 1 mei van het lopende jaar de jaarrekening van het afgelopen jaar voorlopig vast en publiceert een samenvatting.

- De gemeente heeft na de voorlopige vaststelling door de kerkenraad het recht van inzage in de jaarrekening en de begroting. Dit wordt afgekondigd in het kerkblad. Na deze afkondiging in het kerkblad krijgt de gemeente 1 week om schriftelijk te reageren naar de kerkenraad. Hierna volgt de definitieve vaststelling door de kerkenraad.

- De samenvatting van de jaarrekening en de begroting wordt tevens gepubliceerd en besproken op de gemeenteavond in november.

 

 

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)